شیشه میرال

این محصول علاوه بر اینکه شفافیت و درخشندگی شیشه‌های معمولی رادارند، یک تفاوت مهم و اساسی نسبت به شیشه‌های معمولی داشته و آن این است که با ضربه شکسته نمی‌شود و درصورتی‌که ضربه شدید به آن‌ها وارد شود، به ذراتی تبدیل می‌شوند که هرگز برندگی شیشه را نداشته و خطرناک نیستند که در نتیجه میتوان گفت که این محصول ایمن است.
شیشه میرال